ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Stypendia socjalne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz. 1915). (pobierz)
  • Uchwała Nr XXVII/352/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica (Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2020 r., poz. 3206). (pobierz)
  • Zarządzenie Nr 1043/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych ma terenie Gminy Nidzica. (pobierz):
Stypendium szkolne
1. Stypendium szkolne, jest jednym ze świadczeń pomocy materialnej przyznawane na wniosek: (wzór wniosku o stypendium):
·         rodziców ucznia
·         pełnoletniego ucznia,
·         odpowiednio: dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno -wychowawczego.
2. Osoby uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego
Uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie:
·         znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12;
·         miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt  2 ustawy o pomocy społecznej , tj. 600zł netto,
·         mieszkający na terenie Gminy Nidzica;
·         nie otrzymujący innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
(Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym  ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych - osiemnastokrotności tej kwoty).
3. Forma i termin załatwienia sprawy
W celu przyznawania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek do Burmistrza Nidzicy za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
·         uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego, w terminie do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
·         słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ustalić dochód  netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (pobierz)
W niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja administracyjna.
4. Miejsce załatwienia sprawy
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13- 100 Nidzica.
5. Osoby udzielające informacji
Monika Moszczyńska, Iwona Domurad  tel. (89) 625 24 57.
WAŻNE!
Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Patrycja Moszczyńska, Iwona Domurad
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-11 14:28:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-11 14:28:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02 11:57:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »