ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stypendia socjalne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.). (pobierz)
  • Uchwała Nr XXVII/352/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica (Dz. Urzędowy Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2020 r., poz. 3206). (pobierz)
  • Zarządzenie Nr 1464/2022 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Nidzica oraz dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Nidzica (pobierz)
 
Stypendium szkolne
1. Stypendium szkolne, jest jednym ze świadczeń pomocy materialnej przyznawane na wniosek:
- wzór wniosku o stypendium (pobierz)
- wzór wniosku o stypendium dla obywateli Ukrainy (pobierz)
·         rodziców ucznia
·         pełnoletniego ucznia,
·         odpowiednio: dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno -wychowawczego.
2. Osoby uprawnione do otrzymania stypendium szkolnego
Uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie:
·         znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12;
·         miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt  2 ustawy o pomocy społecznej , tj. 600zł netto,
·         mieszkający na terenie Gminy Nidzica;
·         nie otrzymujący innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
(Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym  ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych - osiemnastokrotności tej kwoty).
3. Forma i termin załatwienia sprawy
W celu przyznawania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek do Burmistrza Nidzicy za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
·         uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego, w terminie do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
·         słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty pozwalające ustalić dochód  netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (pobierz)
W niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja administracyjna.
4. Miejsce załatwienia sprawy
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13- 100 Nidzica.
5. Osoby udzielające informacji
Monika Moszczyńska, Iwona Domurad  tel. (89) 625 24 57.
WAŻNE!
Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Patrycja Moszczyńska, Iwona Domurad
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-11 14:28:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-11 14:28:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-03 13:19:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »