ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Szkoły i placówki niepubliczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wpis do Ewidencji niepublicznych szkół i placówek gminy Nidzica
Podstawa prawna:
Tryb postępowania reguluje Rozdział 8 Szkoły i placówki niepubliczne ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)- wyciąg z ustawy (pobierz)
Art. 168 ust.1- „Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego (Gminę Nidzica) obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek". 
Art. 168 ust. 16 –„ Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, podają do publicznej wiadomości wykaz szkół i placówek niepublicznych, zawierający dane, o których mowa w ust. 11 pkt 3 i 5. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, w wykazie uwzględnia także informację o posiadaniu przez niepubliczną szkołę artystyczną uprawnień publicznej szkoły artystycznej.”
 
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
 2. określenie odpowiednio typu lub  rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych  w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
 • art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)- „System oświaty obejmuje:
1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkola integracyjne i specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
2) szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego, […]”
 
 • Art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) - „12) niepublicznej szkole – należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 
 • Art. 104 ust. 4  ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 ze zm.) 
Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej staje się szkołą niepubliczną, o której mowa w art. 14 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”
 
 • art. 4 pkt 29a, 29b, 29c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)-
29a) kształceniu w formie dziennej – należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach określonych w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14 lub art. 113 pkt 9;  29b) kształceniu w formie stacjonarnej – należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14;
29c) kształceniu w formie zaocznej – należy przez to rozumieć kształcenie, które odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111 pkt 14
 
W myśl art. 18 ust. 2a Prawa oświatowego w szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży kształcenie może odbywać się tylko w formie dziennej. Natomiast zgodnie z ust. 2b cytowanego artykułu w szkole dla dorosłych w formie stacjonarnej lub zaocznej.
 
 • art. 18 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)-
„2a.W szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach artystycznych kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej – kształcenie może odbywać się w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej.
2b W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub zaocznej.”
 
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (pobierz)
 1. w przypadku szkoły podstawowej- informację czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
 2. w przypadku szkoły podstawowej- informację, czy w szkole będzie zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne,
 3. wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji,
Art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 ze zm.)-    „Osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne prowadzące niepubliczne szkoły, w tym niepubliczne szkoły artystyczne, lub niepubliczne placówki, które posiadają inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niespełniające warunków zawartych w art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. dostosują organizację niepublicznej szkoły, w tym niepublicznej szkoły artystycznej, lub niepublicznej placówki do przepisów w art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W tym przypadku zastosowanie mają przepisy art. 168 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1.
 1.  informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a)      możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b)      realizację innych zadań statutowych,
c)      w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d)     bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno- budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej;
Wzór informacji (pobierz)
 1. opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce:
a)   opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
b)  Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
c)    pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania (w budynkach mieszkalnych)
 1. 8.  statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 Prawa oświatowego);
  Zgodnie  z art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 ze zm.) – „Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej dostosuje swoją działalność, w tym w szczególności statut szkoły, do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 listopada 2019 r.

  9.  dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

  10.    zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Prawa oświatowego w przypadku szkoły niepublicznej,
  Wzór zobowiązania (pobierz)

  11.    dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej- formularz-dane szkoły lub placówki do nadania nr REGON (SIO-RSPO)
  Wzór formularza (pobierz)
 2. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a Prawa oświatowego, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3
 3. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych, oświadczenie o danych osobowych z dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych wzór (pobierz)
 5. dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (umowa najmu, akt notarialny potwierdzający zakup),
 
 
 
Wzór zgłoszenia o wpis do ewidencji szkól i placówek niepublicznych (pobierz)
Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie te może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
 
II.             Termin załatwienia sprawy:
Organ ewidencyjny po analizie przedłożonej dokumentacji  dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
 
III.             Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:
 1. nazwę organu lub podmiotu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2.  datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ lub rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nazwy zawodów, w których kształci szkoła;
 7. w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – informację o otrzymywaniu dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 
IV.                Zmiany w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji:
 1. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy art. 168 ust. 4-12 Prawa oświatowego stosuje się odpowiednio.
 2. Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji. Zaświadczenie zawiera pełne brzmienie wraz z informacją czego dotyczyła zmiana.
 3. Do zgłoszenia w sprawie zmiany wpisu do ewidencji należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt I,  których te zmiany dotyczą.
 4. W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 Prawa oświatowego, składa, nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4a lub 4b Prawa oświatowego, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9–12 stosuje się odpowiednio.
Wzór zgłoszenia zmian do wpisu do ewidencji (pobierz)
 
V.             Przyczyny i tryb wykreślenia z ewidencji:
 1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
a)      niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
b)      prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
c)      stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki  lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna  z przepisami Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie  rozporządzeń lub statutem, a w szkole podstawowej również w przypadku gdy nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6 Prawa oświatowego, jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust.2;
d)     dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
e)      zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
2.  Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
 
VI.          Przyczyny i tryb odmowy wpisu do ewidencji:
 1. Odmowa wpisu do ewidencji następuje gdy:
a)      zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym terminie,
b)      statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
2. Odmowa wpisu następuje w drodze decyzji.
 
VII.       Tryb odwołania:
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
VIII.       Likwidacja szkoły lub placówki
1.      Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Burmistrza Nidzicy oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.
2.      Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.
3.      Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu
 
IX.             Osoby udzielające informacji
Joanna Dobroń tel. kontaktowy 089 625 24 57

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Dobroń
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-11 15:12:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-11 15:12:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02 11:57:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1639 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »