ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Egzekucja administracyjna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-05-11 15:20:11 przez Łukasz Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

Egzekucja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
1. Podstawa prawna:
  1. Wyciąg z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) (pobierz)
  2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014, poz. 1619 z późn. zm.) (pobierz)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U z 2001r., Nr 137, poz. 1543)  (pobierz)
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej   (Dz. U. z 2014r., poz. 650) (pobierz)
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014r., poz. 656) (pobierz)
2. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.), określonej niżej jako „ustawa egzekucyjna”. Na gruncie ustawy egzekucyjnej oba obowiązki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym (art. 1 i art. 2 § 2 pkt 3) i co do zasady – są obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa ( art. 3 § 1).   
Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
  1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;
  2. zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 16 ust. 5a pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c.
3. Rodzice dziecka:
a.         podlegającego rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu są obowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b;
- zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego;
b.         podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b.
c.         podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. Ponadto rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.
 
4. Środek egzekucji administracyjnej 
Środkiem egzekucji administracyjnej dla wyegzekwowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia. (pobierz)
 
5. Wierzyciel obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
Zgodnie z art. 1 a pkt 13 ustawy egzekucyjnej przez wierzyciela rozumie się podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym. (pobierz)
 
6. Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - kolejne etapy postępowania (pobierz) (pobierz zarzuty)
 
7. Zadania organu prowadzącego 
Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.
Gmina - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - kontroluje spełnianie obowiązków: szkolnego  lub nauki w przedziale wiekowym 16-18 lat. Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (art. 18 pkt 5 ustawy oświatowej).     
 
Załączniki: 
Zawiadomienie (pobierz);
Oświadczenie (pobierz);
Upomnienie (pobierz);
Wniosek o wszczęcie egzekucji (pobierz)
Tytuł wykonawczy (pobierz)
« powrót do poprzedniej strony