ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Egzekucja administracyjna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-05-11 15:20:11 przez Łukasz Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

Egzekucja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
 
1. Podstawa prawna:
  1. Wyciąg z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) (pobierz)
  2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.) 
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U z 2015r., poz. 1526) 
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej   (Dz. U. z 2016 r., poz. 1305 ze zm.) 
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1483) 
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 131 ze zm.)
2. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.), określonej niżej jako „ustawa egzekucyjna”. Na gruncie ustawy egzekucyjnej w/w obowiązki należą do kategorii obowiązków o charakterze niepieniężnym i co do zasady – są obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa ( art. 3 § 1).   
Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
  1. dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;
  2. zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.
3. Rodzice dziecka:
a.         podlegającego rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu są obowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10;
- zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego;
b.         podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
- zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.
c.         podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. Ponadto rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust.1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.
4. Środek egzekucji administracyjnej 
Środkiem egzekucji administracyjnej dla wyegzekwowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest grzywna w celu przymuszenia. (pobierz)
5. Wierzyciel obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
Zgodnie z art. 1 a pkt 13 ustawy egzekucyjnej przez wierzyciela rozumie się podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym. (pobierz)
6. Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - kolejne etapy postępowania (pobierz) 
 7. Zadania organu prowadzącego 
Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.
Gmina - zgodnie z Prawem oświatowym - kontroluje spełnianie obowiązków: szkolnego  lub nauki w przedziale wiekowym 16-18 lat. Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.    
 
Załączniki: 
Zawiadomienie (pobierz);
Oświadczenie (pobierz);
Upomnienie (pobierz);
Wniosek o wszczęcie egzekucji (pobierz);
Tytuł wykonawczy (pobierz).
« powrót do poprzedniej strony