ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dzienny opiekun

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-23 11:09:28 przez Łukasz Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

Informacja dotycząca zawieszenia w ewidencji żłobków - COVID19 (pobierz)
____________________________________________________________________
 
Czym jest żłobek?
Żłobek jest jedną z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi.
Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dziecko powyżej 3 roku życia uczęszcza do żłobka, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę.
Czym jest klub dziecięcy?
Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dziecko powyżej 3 roku życia uczęszcza do klubu dziecięcego, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym. W klubie dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach. Rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa nić 30.
Podmioty mogące tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce:
1)      jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa)
2)      instytucje publiczne (na przykład urząd, sąd, trybunał, NFZ, PAN)
3)      osoby fizyczne
4)      osoby prawne
5)      jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
Główne zadania żłobka i klubu dziecięcego:
1)      zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
2)      zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
3)      prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.
I. INFORMACJE DLA PODMIOTÓW ZAKŁADAJACYCH
ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY
Zakładanie żłobka lub klubu dziecięcego
Aby założyć żłobek lub klub dziecięcy, należy:
1. Znaleźć lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe/ dostosować istniejący lokal do obowiązujących wymogów lub wybudować budynek dostosowany do tych wymogów oraz uzyskać potwierdzenie spełniania tych wymogów (pobierz)
2.  Znaleźć kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów (pobierz)
3.  Zorganizować wyżywienie dla dzieci (pobierz)
4.  Uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (pobierz)
5.  Opracować statut i regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego (pobierz)
Podczas prowadzenia żłobka należy pamiętać o:
 1. aktualizacji informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
 2. spełnianiu obowiązku sprawozdawczego
 
(podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przekazują za każdy rok sprawozdanie z realizowanej przez siebie opieki nad dziećmi w wieku do lat gminie do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie jest przekazywane za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl (www.empatia.mpips.gov.pl).
Wskazane wyżej wnioski oraz informacje składane są wyłącznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podopisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
INSTRUKCJE REJESTRACJI na Portalu Informacyjno – Usługowym Empatia:
 1. WNIOSKU o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (pobierz)
 2. INFORMACJI o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (pobierz)
 3. WNIOSKU o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (pobierz)
 4. SPRAWOZDANIA z działalności żłobków i klubów dziecięcych (pobierz)
 
II. INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI ZAPISANYCH DO ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO (pobierz)
 1. Co zrobić, żeby zapisać dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego?
 2. Jakie dzieci mogą być przyjęte do żłobka lub klubu dziecięcego?
 3. Ile godzin dziennie dziecko może spędzić w żłobku lub klubie dziecięcym?
 4. Kto opiekuje się dziećmi w żłobku lub klubie dziecięcym?
 5. Jakie są obowiązki żłobka lub klubu dziecięcego w zakresie wyżywienia dzieci?
 6. Jaki wpływ mają rodzice na funkcjonowanie żłobka lub klubu dziecięcego?
 7. Ile kosztuje żłobek lub klub dziecięcy?
 8. Jakie informacje o żłobku można znaleźć w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych?
« powrót do poprzedniej strony