ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dzienny opiekun

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-23 11:09:28 przez Łukasz Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

Stanowisko MRiPS ws. wymagania przez instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 zaświadczeń lekarskich o brak przeciwwskazań do przyjęcia dziecka do instytucji opieki (pobierz) 
 
Zasady dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz dofinansowania do  pobytu dziecka w instytucjach opieki (pobierz)
 
Konta organizacji na portalu PIU Emp@tia, zmiany we wnioskach oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica (pobierz).
 
Dzienny opiekun jest jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego.
Opieka jest sprawowana w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców.
Dziennym opiekunem może być osoba prowadząca działalność na własny rachunek albo zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi 
 wieku do lat 3 (jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, województwa, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej), na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. (pobierz)
Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie.

W przypadku, gdy dzienny opiekun jest zatrudniany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub instytucję publiczną, umowa ta zawierana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne wybierają dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W przypadku dziennych opiekunów zatrudnianych przez jednostki samorządu terytorialnego, maksymalną wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego ustalania określa, w drodze uchwały, odpowiednio rada gminy.
Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1)      zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2)      zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3)      prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
Dziennym opiekunem może być osoba, która:
1)      daje rękojmię należytego sprawowania opieki na dziećmi;
2)      nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
3)      wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
4)      nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
5)      posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
6)      odbyła 160 godz. szkolenie albo 40 godz. szkolenie uzupełniające w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy jeśli posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego albo ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza (albo pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przez podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun);
7)      odbyła nie później niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
Wymogi lokalowe dla dziennego opiekuna
Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna. W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna – oznacza to, że każdy dzienny opiekun musi dysponować swoim pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt dzieci. Nie oznacza to natomiast, że w lokalu nie może być pomieszczeń wspólnych.
Warunki bytowe u dziennego opiekuna mają być przede wszystkim bezpieczne oraz zbliżone do warunków domowych. Nadzór nad warunkami i jakością opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna sprawuje Burmistrz.
Zgłoszenie dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających
Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego przez Burmistrza wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających, zwanego dalej „wykazem”.
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna. Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego dziennego opiekuna do wykazu.
Wniosek o wpis dziennego opiekuna do wykazu zawiera:
1)      w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2)      numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3)      w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
4)      oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1;
5)      imię i nazwisko dziennego opiekuna;
6)      miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
7)      liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
8)      czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
9)      wysokość opłat u dziennego opiekuna.
Burmistrz prowadzi wykaz dziennych opiekunów. Wykaz publikowany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl za pomocą systemu teleinformatycznego – rejestrzlobkow.mpips.gov.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.
Wykaz zawiera:
1)      nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby będącej dziennym opiekunem i prowadzącej działalność na własny rachunek oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
2)      numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek i będącej dziennym opiekunem
3)      imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
4)      miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
5)      informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
6)      liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
7)      czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
8)      wysokość opłat u dziennego opiekuna.
Burmistrz przed dokonaniem wpisu do wykazu dziennych opiekunów może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym dzienny opiekun będzie sprawować opiekę nad dzieckiem. Jeśli wizytowany lokal nie spełnia warunku bezpiecznej opieki nad dzieckiem burmistrz wzywa podmiot wnioskujący o wpis do wykazu do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie burmistrz może odmówić wpisu do wykazu. Odmowa ta następuje w formie decyzji administracyjnej.
Wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu następuje w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna (lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek jako dzienny opiekun) jest zobowiązany do:
1)      wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji dotyczących podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, imię i nazwisko dziennego opiekuna; miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub w przypadku zawieszenia działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
2)      dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, w zakresie danych takich jak liczb dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna, czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna lub wysokość opłat.
Wskazane wyżej wnioski składane są wyłącznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia. Wniosek opatruje się kwalifikowanym podopisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
 

INSTRUKCJE REJESTRACJI na Portalu Informacyjno – Usługowym Empatia:
 
1.WNIOSKU o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - RKZ -1 (pobierz)
2.INFORMACJI o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - RKZ- 2 (pobierz)
3.WNIOSKU o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych - RKZ - 3 (pobierz)
4.SPRAWOZDANIA z działalności żłobków i klubów dziecięcych - RKZ - 4 (pobierz)
5.Formularz RKZ - 5 - INFORMACJA o dzieciach uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna (pobierz)
 
 
 
Nadzór nad instytucjami opieki sprawowany przez  Burmistrza.
Nadzór nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Nidzicy na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Uchwałę Nr XLVIII/679/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami.
Burmistrz Nidzicy w przypadku powzięcia informacji o:
  1. nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna;
  2. nieprawidłowościach w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym,
  3. niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru.
W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Burmistrz wykreśla z wykazu podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, osobę prowadzącą działalność na własny rachunek, lub dziennego opiekuna oraz  rozwiązuje umowę z dziennym opiekunem bez zachowania okresu wypowiedzenia.   
 Sprawozdawczość z realizacji opieki nad dziećmi wieku do lat 3
Podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przekazują za każdy rok sprawozdanie z realizowanej przez siebie opieki nad dziećmi w wieku do lat gminie do
31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie jest przekazywane za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl – począwszy od sprawozdania za rok 2018, które będzie realizowane na początku 2019 roku.
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW: (pobierz)
1.     Jak zapisać dziecko do dziennego opiekuna?
2.     Jakie dzieci mogą być objęte opieką dziennego opiekuna?
3.     Ile godzin dziennie dziecko może spędzić pod opieką dziennego opiekuna?
4.     Jakie obowiązki dziennego opiekuna w zakresie wyżywienia dzieci?
5.     Jaki wpływ mają rodzice na opiekę nad dzieckiem przez dziennego opiekuna?
6.     Jakie informacje o dziennym opiekunie można znaleźć w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających? 
« powrót do poprzedniej strony