ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dzienny opiekun

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-23 11:09:28 przez Łukasz Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

Dzienny opiekun
I.      Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022r. poz. 1324 ze zm.); (pobierz)
  2. Uchwała Nr XLVIII/679/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami;       (pobierz)
  3. Ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021r., poz. 2270 ze zm.); (pobierz)
II.   Kto może zostać dziennym opiekunem?
Dziennym opiekunem może być osoba, która:
a)       daje rękojmię należytego sprawowania opieki na dziećmi;
b)       nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
c)       wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
d)       nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;
e)       posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
f)        odbyła 160 godz. szkolenie albo 40 godz. szkolenie uzupełniające w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy jeśli posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego albo ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza (albo pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przez podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun);
g)       odbyła nie później niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
III.     Jak zatrudnić dziennego opiekuna?
Dziennym opiekunem może być osoba prowadząca działalność na własny rachunek albo zatrudniana przez podmioty,  tj. jednostki samorządu terytorialnego – gminy, powiaty, województwa, instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej,
na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie.
W przypadku, gdy dzienny opiekun jest zatrudniany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub instytucję publiczną, umowa ta zawierana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne wybierają dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku dziennych opiekunów zatrudnianych przez jednostki samorządu terytorialnego, maksymalną wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego ustalania określa, w drodze uchwały, odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.
IV.  Zgłoszenie dziennego opiekuna do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających
Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego przez Burmistrza Nidzicy wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających, zwanego dalej „wykazem”.
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna. Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego dziennego opiekuna do wykazu.
Wykaz dziennych opiekunów funkcjonujących na terenie Gminy Nidzica, prowadzi Burmistrz Nidzicy i publikuje go pod adresem:
oraz na stronie bip Urzędu Miejskiego w Nidzicy

V. Złożenie wniosku:
- o wpis
 - formularz RKZ-1;
- o zmianę - formularz RKZ- 2; 
- o wykreślenie – formularz RKZ – 3
do wykazu dziennych opiekunów jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:
  1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
  2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/
VI.  Zmiany w wykazie
W przypadku  zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek jako dzienny opiekun jest zobowiązany do:
1)       wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji – w przypadku danych lub informacji dotyczących:
a)       nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres zatrudnionego dziennego opiekuna lub osoby , o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz adres poczty elektronicznej i numeru telefonu;
b)       numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;
c)       imię i nazwisko dziennego opiekuna;
d)       miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna przez które rozumie się nazwę wsi, miasta , dzielnicy i ulicy;
e)       informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów;
2)       dokonanie zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku
a)         liczbę miejsc oraz liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
b)         czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
c)         wysokość opłat u dziennego opiekuna;
- w terminie 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca w przypadku:
a)                               dane dotyczące dziecka objętego opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna;
b)                               dane dotyczące rodziców,  których dzieci są objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna;
c)                               dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego;
d)                               numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
e)                               informację o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych;
VII. Godziny przyjmowania
W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/
VIII. Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:
Nadzór nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Nidzicy na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Uchwałę Nr XLVIII/679/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami.
Burmistrz Nidzicy w przypadku powzięcia informacji o:
  1. nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna;
  2. nieprawidłowościach w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym,
  3. niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru.
W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Burmistrz wykreśla z wykazu podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, osobę prowadzącą działalność na własny rachunek, lub dziennego opiekuna oraz  rozwiązuje umowę z dziennym opiekunem bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
IX. Sprawozdania z zakresu opieki
Podmioty prowadzące instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przekazują za każdy rok sprawozdanie z realizowanej przez siebie opieki nad dziećmi w wieku do lat gminie do 31 stycznia roku następnego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
Złożenie sprawozdania w rejestrze jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zbiorcze zestawienie sprawozdania przekazuje gmina do 14 lutego roku następnego.
X. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 
Przepisy dotyczące dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zostały uregulowane w Rozdziale 8a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Podmioty prowadzące instytucje opieki – inne niż gminy – są zobowiązane do przekazywania informacji poprzez portal PIU Emp@tia, na którym udostępniony jest formularz – RKZ-5natomiast gminy uzupełniają dane w systemie Rejestr Żłobków.
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl
XI. INSTRUKCJE REJESTRACJI na Portalu Informacyjno – Usługowym Empatia:
1.WNIOSKU o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - RKZ -1; (pobierz)
2.INFORMACJI o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - RKZ- 2; (pobierz)
3.WNIOSKU o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych - RKZ – 3 (pobierz)
4. SPRAWOZDANIA z działalności żłobków i klubów dziecięcych - RKZ – 4 (pobierz)
5.Formularz RKZ - 5 - INFORMACJA o dzieciach uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna (pobierz)
 
XII. Dodatkowe informacje (stanowiska) dotyczące  funkcjonowania instytucji opieki znajdują się poniżej:
1.  Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w sprawie sposobu rozliczania dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (pobierz)
2.  Informacja dotycząca zawieszenia w ewidencji żłobków - COVID19 (pobierz)
3. Stanowisko MRiPS ws. wymagania przez instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 zaświadczeń lekarskich o brak przeciwwskazań do przyjęcia dziecka do instytucji opieki (pobierz)
4. Zasady dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz dofinansowania do  pobytu dziecka w instytucjach opieki (pobierz)
 
5. Konta organizacji na portalu PIU Emp@tia, zmiany we wnioskach oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica (pobierz)
« powrót do poprzedniej strony