ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: SK.1100.1.2021.AWDrukuj informację Ogłoszenie numer: SK.1100.1.2021.AW

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: KSIĘGOWA

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: KSIĘGOWOŚĆ

Data udostępnienia: 2021-01-26

Ogłoszono dnia: 2021-01-26

Termin składania dokumentów: 2021-02-09 15:30:00

Nr ogłoszenia: SK.1100.1.2021.AW

Zlecający: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni staż pracy,
 3. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie- preferowane kierunki ekonomiczne
 2. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy o pracownikach samorządowych,
  • ustawy - Karta Nauczyciela,
  • przepisów podatkowych,
  • przepisów płacowych.   
 3. Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz programów finansowo-księgowych
  i płacowych.
 4. Umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole.
 5. Sumienność, rzetelność, dokładność oraz odpowiedzialność.
 6. Doświadczenie na stanowisku księgowego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) sporządzanie list płac oraz zestawień na podstawie otrzymanej dokumentacji ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW:
a) angaży o zatrudnieniu pracowników;
b) wypłat z ZFŚS;
c) pism dotyczących nagród jubileuszowych, itp.;
d) wniosków dyrektora danej jednostki o wypłatę ekwiwalentu za urlop;
e) wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
f) wypłat odpraw z tytułu np.: przejścia na emeryturę, rentę itp.;
2) sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym;
3) dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń na listach płac i odprowadzanie ich na właściwe rachunki;
4) prawidłowe skompletowanie i przygotowanie dowodów finansowych  do wypłaty oraz ujęcia w ewidencji księgowej;
5) obsługa Systemu Bankowości Elektronicznej iPKObiznes:
a) terminowe dokonywanie przelewów wynagrodzeń na podstawie  sprawdzonych pod względem formalno-rachunkowym, zatwierdzonych do wypłaty przez Dyrektora danej jednostki i poddanych wstępnej kontroli Głównej Księgowej list płac;
6) bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń i prawidłowe nanoszenie potrąceń od
uposażenia pracowników;
7) wydawanie zaświadczeń na wniosek pracownika dotyczących  wynagrodzenia;
8) naliczanie składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego i na Fundusz Pracy, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz przekazywanie niezbędnych  dokumentów rozliczeniowych do ZUS w formie dokumentu elektronicznego;
9) sporządzanie deklaracji podatkowych;
10) terminowe przelewanie składek do ZUS oraz podatku do US;
11) prowadzenie dokumentacji z tytułu umów cywilnoprawnych;
12) wypełnianie zaświadczeń w części dotyczącej wynagrodzenia osobom przechodzącym na emeryturę i rentę;
13) wypełnianie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych itp.;
14) terminowe i prawidłowe przygotowanie danych odnośnie wynagrodzeń do  sprawozdań wymaganych przez GUS np. Z-03;
15) sporządzanie sprawozdań rocznych do ZUS IWA w celu ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe;
16) roczne rozliczanie indywidualne pracowników z podatku PIT-11 oraz roczne deklaracje PIT -4R i PIT 8AR;
17) bieżąca analiza wynagrodzeń w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej i kontrolowanie wysokości planu do faktycznych wypłat wynagrodzeń przed dokonaniem płatności z rachunku bankowego danej jednostki;
18) wysokość kwot jakie należy przeksięgować na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz wysokość dofinansowania zadań z zakresu wychowania przedszkolnego- środki z dotacji  80% sporządzana jest w formie tabeli na podstawie list płac przez danego pracownika działu Księgowość na koniec danego miesiąca;
19) sprawdzanie wniosków o dokonanie zmian w planach finansowych wydatków danej jednostki oraz umieszczenie pieczęci i podpisu na danym wniosku np. rozwiązanie rezerwy na odprawy emerytalne;
20) sporządzanie ZUS Z-3;
21) analiza rocznych wynagrodzeń nauczycieli w podziale na awans zawodowy oraz sporządzanie list uzupełnień;
22) terminowe sporządzanie i przekazywanie do jednostek danych o wysokości wynagrodzeń wszystkich pracowników danej jednostki wraz z wyszczególnieniem nauczycieli do Systemu Informacji Oświatowej;
23) prowadzenie obsługi kasowej CUW w Nidzicy oraz wszystkich jednostek obsługiwanych, dla których prowadzona jest księgowość, a w szczególności:
a) przyjmowanie do kasy oraz wypłacanie gotówki z kasy, w oparciu o opisane, sprawdzone oraz zatwierdzone do zapłaty dokumenty finansowe;
b) odprowadzanie przyjętej gotówki do banku finansującego, przestrzegając przepisów wewnętrznych dotyczących wysokości pogotowia kasowego;
c) podejmowanie gotówki z banku na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi, umów zleceń, wypłata stypendiów itp.;
d) sporządzanie załączników do czeku wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej;
24) obsługa kasowego systemu księgowego;
25) sprawdzanie, rozliczanie i wypłata delegacji CUW w Nidzicy oraz wszystkich jednostek obsługiwanych;
26) sporządzanie tygodniowych raportów kasowych;
27) przekazywanie do księgowości za potwierdzeniem kompletnych  raportów kasowych;
28) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania: zamawianie, wydawanie i rozliczanie osób pobierających (zwroty);
29) wypłata zaliczek i przestrzeganie terminowego ich rozliczenia przez pracowników;
30) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki oraz innych walorów;
31) niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora i Głównej Księgowej o brakach gotówki oraz ewentualnych włamaniach do kasy;
32) dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bieżących na bieżące wydatki;
33) sprawdzanie raportów żywnościowych obsługiwanych jednostek: Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy, Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w terminie 5 dni od daty wpływu raportu do CUW w Nidzicy;
34) sporządzenie list osób uprawnionych do uczestnictwa w PPK;
35) przekazanie pierwszej i kolejnych (comiesięcznych) list uczestników do wybranej instytucji finansowej;
36) kontrolowanie wieku i stażu pracy osób początkowo nieuprawnionych do uczestnictwa pod kątem możliwości dopisania do listy;
37) obliczanie wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę oraz obliczanie i pobranie wpłat finansowanych przez pracownika-uczestnika PPK celem przekazania ich do instytucji finansowej nie później niż do 15 dnia m-ca następującego po m-cu, w którym zostały obliczone i pobrane;
38) dokonywanie korekt  oparciu o wszelkie zachodzące zmiany tj. rezygnacji uczestników, wznowień dodatkowych przystąpień, zmian składkowych oraz danych osobowych;
39) ponoszenie pełnej odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów związanych z wykonywaniem powierzonych w zakresie obowiązków;
40) wykonywanie innych czynności  związanych z wykonywaną pracą, zleconych ustnie lub pisemnie przez Główną księgową lub Dyrektora, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca na II piętrze budynku MOPS. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, w budynku znajduje się winda dla osoby niepełnosprawnej. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.
Obowiązkowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Dyrektor CUW w Nidzicy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

V. Wymagane dokumenty:

VI. Wymagane dokumenty
 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
 8. Kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność.*
 9. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-02-09 15:30:00
b. Sposób:
Osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy  lub pocztą na adres 
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy 
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica z dopiskiem : „ Dotyczy naboru na  stanowisko - księgowa”
c. Miejsce:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy  13-100 Nidzica ul. Kolejowa 5.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: grzegorz.szajerka@togatus.pl lub korespondencyjnie na adres Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, o ile nie zostaną odebrane osobiście w ciągu 3 miesięcy przez zainteresowanych, zostaną zniszczone.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019r. poz. 1282).
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://bipcuw.nidzica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Usług Wspólnych
w Nidzicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-26 12:22:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-26 12:25:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-22 17:15:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony