ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: SK.1100.2021.AW.3Drukuj informację Ogłoszenie numer: SK.1100.2021.AW.3

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: PODINSPEKTOR DS. TECHNICZNO- BUDOWLANYCH

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Samodzielne stanowisko

Data udostępnienia: 2021-05-04

Ogłoszono dnia: 2021-05-04

Termin składania dokumentów: 2021-05-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: SK.1100.2021.AW.3

Zlecający: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie:
 3. -          średnie techniczne w zakresie budownictwa i co najmniej 2-letni staż pracy lub
  -          wyższe w zakresie budownictwa.
 4. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Umiejętności zawodowe:  umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość przepisów prawa i zagadnień na stanowisku pracy, umiejętność opracowywania pism urzędowych i tekstów informacyjnych, stosowanie przepisów prawa w praktyce.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych:
 1. ustalanie i szacowanie wartości zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
 2. opisywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. ustalanie warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu ich oceny,
 4. zapewnienie wykonania wymaganej dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowej otrzymanej od projektantów pod względem jej kompletności i zgodności z warunkami umownymi,
 5. uzyskiwanie pozwolenia na budowę obiektów budowlanych i wykonywanie robót budowlanych,
 6. udział w pracach komisji przetargowej i wypełnianie obowiązków związanych z pełnioną funkcją,
 7. wykonywanie innych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania.
 
2. Pomoc dla jednostek obsługiwanych przy realizacji zadań oraz przy przygotowywaniu dokumentacji odbiorczej wykonanych prac  budowlanych, a w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem obsługi inwestycji przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
 2. przekazywanie placu budowy dla wykonawcy robót oraz zawiadamianie właściwych organów o rozpoczęciu robót,
 3. czuwanie nad prawidłową realizacją inwestycji i robót budowlanych zgodnie z zawartymi umowami,
 4. przygotowywanie dokumentów związanych z odbiorem robót i obiektów budowlanych od wykonawcy po uprzednim sprawdzeniu należytego ich wykonania w zakresie ustalonym
  w zatwierdzonej dokumentacji i umowie,
 5. przekazywanie uprzednio sprawdzonej dokumentacji powykonawczej do zarządzającego obiektem budowlanym celem obsługi w okresie rękojmi i gwarancji,
 6. uczestniczenie w komisjach odbioru częściowego, końcowego, przeglądach  gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz w okresie rękojmi,
 7. organizowanie przeglądów gwarancyjnych i w okresie rękojmi.
 
3. Współpraca z jednostkami obsługiwanymi przy pozyskiwaniu środków na remonty i modernizacje placówek oświatowych w szczególności w zakresie:
 1. poszukiwania możliwości pozyskania środków,
 2. pomocy przy określeniu potrzeb, przygotowywaniu stosownej dokumentacji i szacowaniu wartości.
 
4. Organizowanie kontroli stanu technicznego obiektów oświatowych i sportowych i prowadzenie w tym zakresie dokumentacji:
 1. ustalanie terminów dokonywania kontroli stanu technicznego w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych,
 2. sporządzanie corocznego harmonogramu kontroli, które muszą się odbyć w jednostkach obsługiwanych,
 3. udział w kontroli stanu technicznego,
 4. sporządzanie harmonogramu wykonywania zaleceń pokontrolnych (terminy w jakich powinny zostać wykonane i  w jakich  planowane jest ich wykonanie),
 5. czuwanie nad terminowością wypełniania zaleceń nałożonych przez organy przeprowadzające przeglądy,
 6. prowadzenie bazy protokołów.
 
5. Współpraca przy planowaniu inwestycji i remontów obiektów oświatowych i sportowych:
 1. udział w kontrolach obiektów należących do szkoły lub przedszkola pod kątem zabezpieczenia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów,
 2. ocena potrzeb w zakresie remontów i inwestycji,
 3. szacowanie wartości remontów i inwestycji oraz przygotowywanie dokumentacji w tym zakresie,
 4. przygotowywanie danych do  projektu planu finansowego w zakresie remontów i inwestycji jednostek obsługiwanych.
 
6. Planowanie remontów w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy i zakupywanie potrzebnych materiałów budowlanych.
 
7. Nadzór nad potrzebą udzielania zamówień publicznych dotyczących dostawy wody, energii elektrycznej, odbioru nieczystości w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy oraz przygotowanie dokumentów zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami w celu ich udzielenia.
 
8. Prowadzenie spraw dotyczących realizacji obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i pozamilitarnych przygotowań obronnych w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
w szczególności:
 1. sporządzanie corocznie projektu wytycznych do realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w CUW w Nidzicy, planu zamierzeń obronnych na terenie CUW
  w Nidzicy, wytycznych do szkolenia obronnego realizowanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zarządzeniami Burmistrza Nidzicy,
 2. udział w szkoleniach dotyczących niniejszego zakresu mających na celu usprawnienie realizacji zadań obrony cywilnej w CUW w Nidzicy oraz przekazywanie zdobytej wiedzy
  i umiejętności pracownikom CUW w Nidzicy,
 3. sporządzanie projektu zasad przygotowania i pełnienia służby stałego dyżuru w CUW w Nidzicy i instrukcji jego działania oraz aktualizacja tych dokumentów,
 4. wypełnianie innych obowiązków wynikających z wewnętrznych uregulowań.
 
9. Prowadzenie Ksiąg obiektów budowlanych.
 
10. Opisywanie faktur pod kątem merytorycznym w zakresie wskazanym w ust. 6 i 7.
 
11. Przygotowywanie danych do projektu planu finansowego w zakresie wskazanym w ust. 6 i 7.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca na II piętrze budynku MOPS. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, w budynku znajduje się winda dla osoby niepełnosprawnej. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.
Obowiązkowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym,
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Dyrektor CUW
w Nidzicy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
 8. Kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność.*
 9. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-05-18 15:30:00
b. Sposób:
Osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy  lub pocztą na adres 
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy 
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica
z dopiskiem :
„Dotyczy naboru na  stanowisko - PODINSPEKTOR DS. TECHNICZNO- BUDOWLANYCH”
c. Miejsce:
Osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy  lub pocztą na adres 
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy 
ul. Kolejowa 5
13-100 Nidzica

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy  13-100 Nidzica ul. Kolejowa 5.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: grzegorz.szajerka@togatus.pl lub korespondencyjnie na adres Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, o ile nie zostaną odebrane osobiście w ciągu 3 miesięcy przez zainteresowanych, zostaną zniszczone.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://bipcuw.nidzica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Usług Wspólnych
w Nidzicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-04 13:26:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-04 13:27:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-24 10:08:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony