ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: SK.1100.2024.AW.2Drukuj informację Ogłoszenie numer: SK.1100.2024.AW.2

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ PRZECIWPOŻAROWYCH

Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjno-Administracyjny

Data udostępnienia: 2024-07-09

Ogłoszono dnia: 2024-07-09

Termin składania dokumentów: 2024-07-31 15:30:00

Nr ogłoszenia: SK.1100.2024.AW.2

Zlecający: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp.
 4. Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do zawodu technik pożarnictwa.
 5. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Nieposzlakowana opinia,
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Podstawowa znajomość branży oświatowej, kulturalnej i sportowej.
 2. Umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy w zespole.
 3. Sumienność, rzetelność, dokładność oraz odpowiedzialność.
 4. Doświadczenie w służbie bhp i p.poż.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. bieżące informowanie pracodawcy oraz dyrektorów jednostek obsługiwanych o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy oraz dyrektorom jednostek obsługiwanych, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy lub jednostek obsługiwanych oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy i jednostek obsługiwanych albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
 7. prowadzenie rejestru zagrożeń występujących na każdym stanowisku pracy,
 8. przygotowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 9. nadzór nad zaopatrywaniem pracowników w odzież roboczą/ochronną, obuwie robocze/ochronne,
 10. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz  prowadzenie obowiązującej dokumentacji powypadkowej, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 11. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 12. informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zagrożeniach na poszczególnych stanowiskach pracy,
 13. występowanie do dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy lub dyrektorów jednostek obsługiwanych o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 14. przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp i p.poż. pracowników, w tym nowozatrudnionych pracowników,
 15. opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 16.  realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową obiektów Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy i jednostek obsługiwanych,
 17. współpraca z właściwą terenowo Komendą Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego zakłady pracy i jednostek obsługiwanych,
 18. przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie organizacji ochrony przeciwpożarowej  i przeciwpożarowego zabezpieczenia,
 19. nadzorowanie terminów konserwacji i naprawy urządzeń p.poż. w taki sposób, by gwarantowały one sprawne funkcjonowanie,
 20. prowadzenie kontroli stanu urządzeń gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego,
 21. opracowywanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 22. opracowywanie i aktualizowanie planów ochrony i sposobu przeprowadzania ewakuacji na wypadek powstania pożaru,
 23. organizowanie dla pracowników szkoleń w zakresie ochrony p.poż.,
 24. nadzór nad konserwacją i rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego i sygnałów alarmowych,
 25. udział w opracowywaniu harmonogramu realizacji nakazów i zaleceń pokontrolnych dotyczących podległego obszaru działa,
 26. organizacja próbnych ewakuacji: co najmniej raz na 2 lata w obiekcie przeznaczonym dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV lub co roku w obiektach, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Wymiar czasu pracy- 1 etat
Praca na II piętrze w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy (budynek MOPS). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku bez podjazdu, w budynku znajduje się winda dla osoby niepełnosprawnej. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków. Obowiązkowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.
Praca będzie wykonywana na rzecz CUW w Nidzicy oraz jednostek obsługiwanych: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy oraz jednostek obsługiwanych tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka  w Nidzicy, Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy w Łynie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy, Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy.
Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Dyrektor CUW w Nidzicy może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, z zastrzeżeniem konieczności poddania takiego kandydata egzaminowi.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

0,6

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem)
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
 8. Kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność.*
 9. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-31 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy  lub pocztą  z dopiskiem : „Dotyczy naboru na  stanowisko - SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ PRZECIWPOŻAROWYCH 
c. Miejsce:
 Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy , ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica

VII. Informacje dodatkowe:

  Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022r. poz. 530).
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://bipcuw.nidzica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Usług Wspólnych
w Nidzicy.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy  13-100 Nidzica ul. Kolejowa 5.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl. lub korespondencyjnie na adres Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak: operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, o ile nie zostaną odebrane osobiście w ciągu 3 miesięcy przez zainteresowanych, zostaną zniszczone.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-08 11:25:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-09 11:21:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-09 11:21:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
341 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony