ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DOA.1100.4.2015.APDrukuj informację Ogłoszenie numer: DOA.1100.4.2015.AP

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: KIEROWNIK DZIAŁU SPORTOWEGO

Miejsce pracy: Zespół Obsługi Oświaty i Sportu

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: DZIAŁ SPORTU

Data udostępnienia: 2015-12-10

Ogłoszono dnia: 2015-12-10 przez Anna Prusinowska

Termin składania dokumentów: 2015-12-24 12:00:00

Nr ogłoszenia: DOA.1100.4.2015.AP

Zlecający: Zespół Obsługi Oświaty i Sportu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki: kultura fizyczna, rekreacja, zarządzanie),
 3. co najmniej 5-letni staż pracy,
 4. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych oraz znajomość przepisów z obszaru działania Hali, stadionu miejskiego, w tym ustaw: o kulturze fizycznej, prawo zamówień publicznych, finansach publicznych, samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, kodeksu pracy,
 2. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
 3. umiejętności organizacyjno – menadżerskie,
 4. umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. odpowiedzialność, obowiązkowość, staranność, samodzielność,
 8. komunikatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sprawne wykonywanie zadań, ustalanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych pracowników,
 2. zapewnienie prawidłowego obiegu, ewidencji i przechowywania dokumentów i pism kierowanych do działu,
 3. systematyczne aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa w ramach powierzonych zadań,
 4. inicjowanie i opracowywanie projektów zarządzeń dyrektora, decyzji i wytycznych oraz zarządzeń burmistrza i uchwał rady miejskiej w zakresie prowadzonych spraw,
 5. opracowywanie procedur załatwiania poszczególnych spraw,
 6. podnoszenie jakości usług świadczonych na zarządzanych obiektach,
 7. upowszechnianie kultury fizycznej, popularyzacja sportu i rekreacji, kreowanie czynnego spędzenia odpoczynku wśród mieszkańców gminy Nidzica,
 8. prowadzenie działalności rekreacyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań sportowo-rekreacyjnych,
 9. organizacja i obsługa zajęć, zawodów, turniejów i innych imprez sportowo-rekreacyjnych na obsługiwanych obiektach,
 10. współdziałanie ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i organizacjami kultury fizycznej na terenie gminy,
 11. inicjowanie pozyskiwania środków na budowę i modernizację obiektów sportowych oraz programów na działalność sportowo-rekreacyjną,
 12. gospodarowanie i utrzymanie obsługiwanej bazy sportowo-rekreacyjnej gminy,
 13. bieżące zaopatrywanie obiektów sportowo-rekreacyjnych w materiały i środki niezbędne do właściwej eksploatacji,
 14. nadzór nad bieżącymi naprawami i drobnymi remontami obsługiwanej bazy sportowo-rekreacyjnej,
 15. współpraca przy opracowywaniu planów i realizacji remontów i inwestycji na zarządzanych obiektach,
 16. nadzór nad  przeprowadzaniem bieżącej pielęgnacji, koszeniu traw, utrzymaniem czystości, dbaniem o zieleń i rabaty kwiatowe na obiektach sportowych zarządzanych przez ZOOiS,
 17. prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń hali, pokoi gościnnych i Stadionem Miejskim oraz z korzystaniem z usług hali,
 18. dbanie o prawidłową eksploatację busa będącego w użytkowaniu ZOOiS,
 19. przygotowanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności sportowej i podległych obiektów,
 20. sporządzanie i nadzór nad przestrzeganiem regulaminów obowiązujących na podległych obiektach sportowo-rekreacyjnych zarządzanych przez ZOOiS,
 21. zabezpieczenie techniczne imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na obiektach zarządzanych przez ZOOiS,
 22. sporządzanie projektów planu finansowego i zmian do niego dotyczących działalności sportowej i zarządzanych obiektów,
 23. sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie zgodnym z podziałem zadań i kompetencji,
 24. przygotowywanie dokumentów o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określenia przedmiotu zamówienia i oszacowania jego wartości,
 25. udzielanie zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z procedurą wewnętrzną obowiązującą w ZOOiS,
 26. sporządzanie planu zamówień publicznych i sprawozdania o udzielonych zamówieniach w nadzorowanym zakresie.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca na obiektach sportowych obsługiwanych przez ZOOiS, główne miejsce pracy hala widowiskowo-sportowa. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Miejsce pracy w budynku bez windy dla osoby niepełnosprawnej. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane z przemieszczaniem się po obiektach sportowych obsługiwanych przez ZOOiS.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys  -  curriculum vitae,
 3. kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. kserokopie dokumentów poświadczające przez kandydata znajomość języka polskiego ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),*
 7. oryginał kwestionariusza osobowego,
 8. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
 9. kserokopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność,**
 10. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 11. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość i interesowność,
 12. koncepcja rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Nidzica z uwzględnieniem rozwoju i funkcjonowania obiektów sportowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-12-24 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w siedzibie Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy  lub pocztą na adres  Zespół Obsługi Oświaty i Sportu ul. Kolejowa 5 13-100 Nidzica z dopiskiem : „Dotyczy naboru na  stanowisko- Kierownik działu sportowego” 
c. Miejsce:
Zespół Obsługi Oświaty i Sportu
ul. Kolejowa 5 
13-100 Nidzica 

VII. Informacje dodatkowe:

Z osobami, które spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://bipzoois.nidzica.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu  w Nidzicy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Prusinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Sawicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 12:34:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 12:37:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-14 09:20:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony