ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

W toku

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Dowożenie uczniów do placówek oświatowych i opieka nad nimi na trasie: Nidzica- Wały- Zimna Woda- Moczysko- Kolonia Napiwoda- Napiwoda- Nidzica"Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Dowożenie uczniów do placówek oświatowych i opieka nad nimi na trasie: Nidzica- Wały- Zimna Woda- Moczysko- Kolonia Napiwoda- Napiwoda- Nidzica"

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Dowożenie uczniów do placówek oświatowych i opieka nad nimi na trasie: Nidzica- Wały- Zimna Woda- Moczysko- Kolonia Napiwoda- Napiwoda- Nidzica"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2018-08-14 przez Joanna Dobroń

Treść:

Nidzica, dn. 14.08.2018 r.
                  
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak DOA.2710.2.2018.JD prowadzonym przez Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w trybie  przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie: "Dowożenie uczniów do placówek oświatowych i opieka nad nimi na trasie: Nidzica- Wały- Zimna Woda- Moczysko- Kolonia Napiwoda- Napiwoda- Nidzica"
 
została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie Spółka Akcyjna
06-500 Mława
ul. Stefana Roweckiego "Grota" 12
 
Uzasadnienie:
Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 ze zm.) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w  SIWZ. Zgodnie z ustalonymi kryteriami ocenie podlegały: cena - 60%,  dysponowanie pojazdami spełniającymi normy emisji spalin EUROV/ EURO VI - 20%, zaoferowany czas podstawienia w razie awarii pojazdu zastępczego - 20%.
W/w Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyskała najwyższą ilość punktów. Oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
Informacja o złożonych ofertach wraz z punktacją
Nazwa i adres wykonawcy
Cena
Dysponowanie pojazdami spełniającymi normy emisji spalin EUROV/ EURO VI
Zaoferowany czas podstawienia w razie awarii pojazdu zastępczego
Łączna liczba punktów
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie Spółka Akcyjna
06-500 Mława
ul. Stefana Roweckiego "Grota" 12
60 pkt
0 pkt
20 pkt
80 pkt
Tomasz Szpejna prowadzący działalność
Przewozy Osobowo- Towarowe
Tomasz Szpejna
ul. Olsztyńska 11a
13-100 Nidzica
41,61 pkt
0 pkt
20 pkt
61,61 pkt
 
 
Informacja o wyborze oferty  zamieszczona zostaje dnia 14.08.2018 r. na:
1.  Stronie internetowej zamawiającego – http://bipcuw.nidzica.pl/
 
 
2. Tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego tj. w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, ul. Kolejowa 5,       13- 100 Nidzica.
 
                                                                                                                             
 
                                                                                                                              Dyrektor CUW w Nidzicy
                                                                                                                 
 
                                                                                                                                  Małgorzata Sawicka
 
« powrót do poprzedniej strony