ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w celu ich ponownego wykorzystania

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr  40/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy z dnia 1 sierpnia 2018  r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2016 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy z dnia 16 grudnia 2016 r.
 
___________________________________________________________________________________________________________________
 
Zasady udostępniania informacji sektora publicznego w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w celu ich ponownego wykorzystania
 
§ 1
Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu CUW w Nidzicy.
 
§ 2
1. Zasady udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania mają zastosowanie wyłącznie do wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a podstawą kwalifikacji wniosku nie jest jego nazwa lecz treść.
2. Pracownicy merytoryczni wraz ze swoimi przełożonymi w zakresie swojej właściwości rzeczowej są zobowiązani do rozstrzygania wątpliwości, czy wniosek dotyczy informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, w konsultacji z radcą prawnym, o ile jest to konieczne.
 
§ 3
1. Udostępnianie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania w CUW w Nidzicy następuje poprzez:
1) prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej CUW w Nidzicy- http://bipcuw.nidzica.pl/,
2) rozpatrzenie pisemnie złożonego wniosku (do wykorzystania wzór wniosku określony  w załączniku do niniejszych zasad).
2. Zasady publikowania i udostępniania informacji publicznej w CUW w Nidzicy określa odrębne zarządzenie.
3. CUW w Nidzicy ponosi odpowiedzialność za treść, która została opublikowana w BIP oraz udostępniona w wyniku rozpatrzenia złożonego wniosku.
4. CUW w Nidzicy nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
5. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez CUW w Nidzicy:
1) ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,
2) jest uprawniony do ponownego wykorzystywania w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało CUW w Nidzicy.
6. CUW w Nidzicy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Nidzica.
7. CUW w Nidzicy może nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku związane jest z:
1) poniesieniem dodatkowych kosztów przez CUW w Nidzicy w związku ze wskazaną formą i sposobem udostępnienia informacji,
2) dostosowaniem systemu informatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych przy udostępnieniu danych gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym.
 
§ 4
1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie BIP wymaga zachowania następujących warunków:
1) informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy CUW w Nidzicy oraz o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
2) treść informacji nie może być modyfikowana,
3) w przypadku kiedy treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamiesić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
4) poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnienie i wykorzystywanie.
2. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie internetowej http://www.cuw.nidzica.pl/ wymaga złożenia odrębnego wniosku.
 
§ 5
Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:
1) nie została udostępniona na stronie BIP,
2) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
3) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
§ 6
1. Wnioski należy składać:
1) w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty i faksu,
2) e-mailem na adres .
2. W przypadku wniosków, których zakres żądania wykracza poza zasób informacji i dokumentów będących w posiadaniu CUW w Nidzicy należy poinformować wnioskodawcę, iż CUW w Nidzicy nie jest właściwy do rozpatrzenia wniosku albo wskazać mu właściwy organ.
3. Wnioski nie podlegają przekazaniu według właściwości do podmiotów zewnętrznych, w tym również innych gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Nie podlegają realizacji wnioski przesłane przez komunikatory społeczne np. facebook, twitter.
 
§ 7
1. Każdy wpływający do CUW w Nidzicy wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w formie pisemnej lub elektronicznej podlega zarejestrowaniu w centralnym rejestrze zwanym dalej "Rejestrem wniosków", prowadzonym przez pracownika Działu Organizacyjno- Administracyjnego obsługującego sekretariat CUW w Nidzicy.
2. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zawiera: liczbę porządkową, datę wpływu, formę wniosku (pisemna/elektroniczna) , znaczenie wnioskodawcy, przedmiot wniosku, znaczenie komórki CUW w Nidzicy odpowiedzialnej za udostępnienie informacji, datę załatwienia wniosku, sposób załatwienia, uwagi.
3. Oryginał wniosku przechowuje wraz z rejestrem, o którym mowa w ust. 2 pracownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego obsługującego sekretariat CUW w Nidzicy, natomiast kopię zgodnie z dekretacją Dyrektora pracownik obsługujący sekretariat przekazuje do kierowników działów lub dla samodzielnego stanowiska.
 
§ 8
1. Kierownicy działów oraz pracownik na samodzielnym stanowisku w zakresie swojej właściwości rzeczowej zobowiązani są do:
1) oceny, czy wniosek dotyczy informacji wytworzonych lub będących w posiadaniu CUW w Nidzicy,
2) wyznaczenia pracowników do przygotowania odpowiedzi na wniosek lub przygotowania odpowiedzi we własnym zakresie, w tym o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku,
3) przygotowania oferty określającej warunki ponownego wykorzystywania lub informacji o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie,
4) zweryfikowania treści informacji oraz dokumentów, na bazie których została przygotowana oferta/odpowiedź lub naliczona wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie,
5) przekazania do pracownika Działu Organizacyjno- Administracyjnego obsługującego sekretariat CUW w Nidzicy odpowiedzi na wniosek w formie elektronicznej oraz papierowej podpisanej przez osobę, która wytworzyła ofertę/ informację  i odpowiada za jej treść (pracownik) oraz osobę, która odpowiada za udostępnienie informacji (kierownika działu lub pracownika na samodzielnym  stanowisku).
2. Pracownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego obsługującego sekretariat CUW w Nidzicy po zarejestrowaniu pisma i nadaniu mu znaku sprawy przedkłada je do podpisu Dyrektorowi.
3. W przypadku wniosków dotyczących informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania z użyciem systemów informatycznych, komórki organizacyjne współpracują z informatykiem.
4. Przesłania informacji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, dokonuje pracownik będący użytkownikiem systemu
5. Projekt decyzji o odmowie udostępnienia informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania oraz projekt decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie w przypadku złożenia sprzeciwu do treści złożonej oferty przygotowują komórki merytoryczne odpowiedzialne rzeczowo.
6. W przypadku gdy wnioskodawca wymaga, aby udostępniona informacja została zatwierdzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym, czynności tej dokonuje Dyrektor.
 
§ 9
1. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania po rejestracji w Rejestrze wniosków, a następnie wytworzona w wyniku rozpatrzenia wniosku dokumentacja w sprawie (w tym między innymi odpowiedź), podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w Wykazie wniosków o udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, zwanym dalej "Wykazem".
2. Publikacji wniosku i odpowiedzi w Wykazie dokonuje Informatyk, po przeprowadzeniu anonimizacji treści, z zachowaniem zasad określonych przepisami prawa.
3. O kolejności publikacji wniosków w Wykazie decyduje kolejność ich akceptacji do publikacji, a nie kolejność wpływu wniosku.
4. Wykaz obejmuje informacje za dany rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, iż pierwsza publikacja w 2016 r. rozpocznie się dla wniosków złożonych po 16 grudnia 2016 r.
 
§ 10
1. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, komórka merytoryczna powiadamia pisemnie wnioskodawcę  oraz pracownika Działu Organizacyjno- Administracyjnego obsługującego sekretariat CUW w Nidzicy w tym terminie o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
3. Odpowiedź na wniosek zawiera informację, iż przekazane dane są zgodne ze stanem na konkretnie wskazany dzień.
 
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Dobroń
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-29 08:03:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-29 08:26:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-02 11:59:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3035 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »