ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Instrukcja zasad publikowania i udostępniania informacji publicznej w Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-12-13 14:47:04 przez Łukasz Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
§ 1
1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej znajdującej sie w posiadaniu CUW w Nidzicy, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
2) wglądu do dokumentów urzędowych.
2. Udostępnienie do informacji publicznej następuje w drodze:
1) ogłoszenia informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w Nidzicy,
2) odpowiedzi na złożony wniosek w formie ustnej lub pisemnej,
3) wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych w siedzibie CUW w Nidzicy.
 
§ 2
1. Publikacja informacji publicznej CUW w Nidzicy odbywa się w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz w przepisach innych ustaw.
2. Za kontrolę nad przygotowaniem i aktualizacją informacji publicznych wymagających opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w Nidzicy są odpowiedzialni kierownicy właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych CUW w Nidzicy lub pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy w zakresie wynikającym z podziału zadań w Regulaminie Organizacyjnym CUW w Nidzicy.
3. Treść informacji podlegających opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej CUW w Nidzicy opracowują pracownicy merytoryczni zgodnie z zakresami powierzonych obowiązków (osoba, która wytworzyła informację). Treść i forma informacji przygotowanych do publikacji przed wprowadzeniem na stronę Biuletynu wymaga akceptacji bezpośredniego przełożonego pracownika.
4. Treść informacji publicznej udostępniona na stronie BIP CUW w Nidzicy powinna być oznaczona następującymi danymi:
1) imieniem i nazwiskiem osoby, która daną informację wytworzyła,
2) imieniem i nazwiskiem osoby, która daną informację udostępniła,
3) datą i zakresem wprowadzonych zmian,
4) datą ważności i aktualności danej informacji.
5. Za terminowe publikowanie w Biuletynie informacji Publicznej CUW w Nidzicy informacji przekazanych przez poszczególne komórki organizacyjne CUW w Nidzicy odpowiada Informatyk.
6. Informacje publiczne podlegające opublikowaniu pracownicy, którzy je wytworzyli przekazują w formie elektronicznej lub papierowej.
 
§ 3
1. Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP CUW w Nidzicy jest udostępniania na wniosek.
2. W celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustala się wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który stanowi załącznik nr 1 do publikacji.
3. Informacje publiczne, których udostępnienie nie wymaga podjęcia dodatkowych czynności przygotowawczych związanych z ich opracowaniem, przekształceniem w formę wskazaną we wniosku lub przetworzenia oraz co, do których nie zachodzą ustawowe przesłanki ograniczenia dostępu do informacji publicznej udostępniane są niezwłocznie przez pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych CUW w Nidzicy.
4. Dla informacji publicznych, które mogą być udostępnione niezwłocznie nie wymaga się pisemnego wniosku.
 
§ 4
1. Każdy wpływający do CUW w Nidzicy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej lub elektronicznej podlega zarejestrowaniu w centralnym rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzonym przez pracownika Działu Organizacyjno- Administracyjnego obsługującego sekretariat CUW w Nidzicy.
2. Rejestr wniosków, o którym mowa w § 4 ust. 1 zawiera następujące dane: liczba porządkowa, data wpływu, forma wniosku (pisemna/elektroniczna), od kogo wpłynął wniosek, przedmiot wniosku, data przekazania i komu przekazano wniosek, data udzielenia odpowiedzi na wniosek, uwagi.
 
§ 5
1. Oryginał wniosku przechowuje wraz z rejestrem, o którym mowa w § 4 ust. 1  pracownik Działu Organizacyjno- Administracyjnego obsługującego sekretariat CUW w Nidzicy.
2. Kopie wniosków zgodnie z dekretacją Dyrektora pracownik obsługujący sekretariat przekazuje do kierowników działów lub dla samodzielnego stanowiska.
 
§ 6
1. Informacje publiczne udostępniane pisemnie, powinny być oznaczone danymi określającymi:
1) podmiot udostępniający informacje,
2) tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść,
3) tożsamość osoby, która udostępniła informację,
4) datę udostępnienia informacji.
2. Kierownicy działów oraz pracownik na samodzielnym stanowisku w zakresie swojej właściwości rzeczowej zobowiązani są do:
1) oceny, czy wniosek dotyczy sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej,
2) wyznaczenia pracowników do przygotowania odpowiedzi na wniosek lub przygotowania odpowiedzi we własnym zakresie,
3) zweryfikowania informacji i dokumentów, na bazie których została przygotowana odpowiedź,
4) przekazania do pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 1 odpowiedzi na wniosek w formie elektronicznej oraz papierowej podpisanej przez osobę, która wytworzyła informację publiczną i odpowiada za jej treść (pracownik) oraz osobę, która odpowiada za udostępnienie informacji, (kierownika działu lub pracownika na samodzielnym  stanowisku).
3. Pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 1 po zarejestrowaniu pisma i nadaniu mu znaku sprawy przedkłada je do podpisu Dyrektorowi.
4. W przypadku gdy wnioskodawca wymaga, aby udostępniona informacja została zatwierdzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym, czynności tej dokonuje Dyrektor.
5. W przypadku gdy wnioskodawca wymaga, aby udostępniona informacja została przesłana e-mailem, pracownik przesyła skan podpisanej przez Dyrektora odpowiedzi.
 
§ 7
1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, powiadamia się pisemnie wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
3. W przypadku, gdy realizacja wniosku wymaga wniesienia opłaty, stosuje się art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
§ 8
1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba, że środki techniczne uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona zgodnie z wnioskiem, komórka merytoryczna powiadamia pisemnie wnioskodawcę oraz pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 1 o przyczynach braku możliwości udostępnienia zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
§ 9
1. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, której projekt sporządza pracownik odpowiedzialny merytorycznie za udzielenie odpowiedzi.
2. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, oraz oznaczenie podmiotów wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ze względu na których dobro wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
3. Uzgodniony z radcą prawnym projekt decyzji komórka merytoryczna przedkłada do podpisu Dyrektorowi.
4. Dokumentację związaną z trybem odwoławczym prowadzi pracownik odpowiedzialny za przygotowanie projektu decyzji, o którym mowa w ust. 3.
 
§ 10
1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, CUW w Nidzicy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem ich udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom:
1) koszt kserokopii/wydruku jednej strony czarno-białej w formacie:
a) A4- 0,30 zł.,
b) A3- 0,50 zł.
2) zapis na płycie CD-ROM wraz z nośnikiem 1,50 zł./sztuka,
3) zapis na płycie DVD wraz z nośnikiem 1,90 zł./sztuka,
4) przesłanie informacji publicznej pocztą elektroniczną- bezpłatnie,
5) informacja przetworzona, od jednej strony A4- 5,00 zł.
3. W przypadku, gdy wysokość opłaty nie przekroczy jednorazowo 5 zł., opłata nie podlega pobraniu.
§ 11
W przypadku, gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji publicznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, stosuje się opłaty wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 
§ 12
Opłaty, o których mowa w § 10 odpowiadają kosztom związanym z koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku. Ustalone opłaty są cenami brutto i obejmują podatek VAT.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony