ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Refundacja kosztów dowozu uczn.niepełn.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Refundacja kosztów dowozu uczn.niepełn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów  
 
1. Obowiązek zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku, gdy dowożenie i opiekę nad dzieckiem zapewniają rodzice, opiekunowie albo opiekunowie prawni lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi został wskazany w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.)
2. Na terenie Gminy Nidzica obowiązują szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców bądź opiekunów prawnych, które zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 1593/2022 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 grudnia 2022 r. (pobierz)
3. Gmina  zwraca koszty przejazdu rodzicom lub prawnym opiekunom:
1) niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich i sześcioletnich oraz w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego.
2) niepełnosprawnych uczniów, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe z miejsca zamieszkania do najbliższej szkoły podstawowej,
3) uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym z miejsca zamieszkania do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
4) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniających roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 685),  z miejsca zamieszkania do najbliższego ośrodka,
5) dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, z miejsca zamieszkania do ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia- w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia- w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
4. Zwrot kosztów przejazdu uczniów wskazanych w pkt 3 następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego złożony do Burmistrza Nidzicy za pośrednictwem CUW w Nidzicy. (pobierz)
Do wniosku należy załączyć:
1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,
2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) aktualne orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
4) aktualne zaświadczenie o objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym w placówce, spełnianiu rocznego obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 5) zaświadczenie o udziale w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, 
6) w przypadku dowożenia ucznia samochodem prywatnym kopię dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego do przewozu dziecka,
7) w przypadku  powierzenia przez rodzica lub opiekuna prawnego innemu podmiotowi wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu oświadczenie tego  podmiotu  wskazujące na jakiej trasie z podaniem liczby kilometrów, w jakim okresie i jakim samochodem z uwzględnieniem wszystkich parametrów wymienionych we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad  będzie przewoził dziecko.
5. Zwrot kosztów przejazdu uczniów wskazanych w pkt 3 następuje na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Nidzicy  a rodzicami lub opiekunami prawnymi.
6. Podstawę obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego  przewozu uczniów niepełnosprawnych w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem przez rodzica albo opiekuna prawnego lub w przypadku powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi stanowi:

koszt= (a-b) *  c

gdzie:

 
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu (pobierz)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Dobroń
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-23 11:52:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-23 11:52:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-25 08:59:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »