ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Żłobki, kluby i dzienni opiekunowie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Żłobki  lub kluby dziecięce
 
I.      Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2024r. poz. 338) (pobierz)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72 z późn. zm.); (pobierz)
 3. Uchwała Nr XIV/252/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z dnia 23 stycznia 2012r. , poz. 272); (pobierz)
 4. Uchwała Nr XLVIII/679/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami;       (pobierz)
 5. Ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2023r., poz. 883) (pobierz)
 
II.   Zakładanie żłobka lub klubu dziecięcego
Aby założyć żłobek lub klub dziecięcy, należy:
1. Znaleźć lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe/ dostosować istniejący lokal do obowiązujących wymogów lub wybudować budynek dostosowany do tych wymogów oraz uzyskać potwierdzenie spełniania tych wymogów ;
2.  Znaleźć kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów;
3.  Zorganizować wyżywienie dla dzieci;
4.  Uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
5.  Opracować statut i regulamin organizacyjny żłobka lub klubu dziecięcego.  
                                                                                                               
 
III. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego  jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2023r. poz. 221 ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”.
Rejestr obejmuje placówki świadczące usługi na terenie Gminy Nidzica.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie Gminy Nidzica,
prowadzi Burmistrz Nidzicy i publikuje go pod adresem:
 
III. Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:
 1. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 2. osoby fizyczne;
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 
Złożenie wniosku:
- o wpis - formularz RKZ-1;
- o zmianę - formularz RKZ- 2; 
- o wykreślenie – formularz RKZ – 3
w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 
W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:
 1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
 2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/
 
Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek, po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Nidzica – województwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.
Rada Miejska w Nidzicy w drodze uchwały Nr XIV/252/2012 z dnia 29 grudnia 2011r. określiła opłatę za wpis w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nidzicy nr: 35 1020 3613 0000 6502 0004 7993  z dopiskiem opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub w kasie Urzędu.
Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
Do wniosku o wpis należy dołączyć w formie elektronicznej- obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:
a)       dla żłobka:
1)       decyzja komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
2)       decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku;
 
b)       dla klubu dziecięcego:
1)       decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
2)       pozytywna opinia Burmistrza Nidzicy, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc
w klubie dziecięcym;
 
Wydanie decyzji PPSP/PPIS/opinii Burmistrza Nidzicy następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.
W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa we wniosku o wpis do rejestru Burmistrz Nidzicy  może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy burmistrz może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.
Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Burmistrz Nidzicy
wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.
 
Zmiany w rejestrze
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem:
1)       zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:
a)       nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
b)       numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
c)       miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
d)       informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
e)       liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
f)        informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
2)       dokonanie zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku
g)       informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
h)       adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
i)         liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
j)        wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym;
 
- w terminie 5 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca, według stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca w przypadku:
 
k)       dane dotyczące dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego;
l)         dane dotyczące rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego;
m)     numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
n)       informację o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych.
IV. Godziny przyjmowania
W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/
 
 
V. Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:
 
Od momentu wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru przyjętego przez Uchwałę Nr XLVIII/679/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru. W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Burmistrz wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy.
VI. Sprawozdania z zakresu opieki
Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce są zobowiązane do sporządzania  sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – formularz RKZ – 4.
Złożenie sprawozdania w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w terminie do 31 stycznia roku następnego. Zbiorcze zestawienie sprawozdania przekazuje gmina do 14 lutego roku następnego.
 
VII. Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 
 
Przepisy dotyczące dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym zostały uregulowane w Rozdziale 8a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Podmioty prowadzące instytucje opieki – inne niż gminy – są zobowiązane do przekazywania informacji poprzez portal PIU Emp@tia, na którym udostępniony jest formularz – RKZ-5natomiast gminy uzupełniają dane w systemie Rejestr Żłobków.
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl
 
 
VII. INSTRUKCJE REJESTRACJI na Portalu Informacyjno – Usługowym Empatia znajdą Państwo (tutaj)
1.WNIOSKU o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - RKZ -1 
2.INFORMACJI o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - RKZ- 2
3.WNIOSKU o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych - RKZ – 3
4. SPRAWOZDANIA z działalności żłobków i klubów dziecięcych - RKZ – 4 
5.Formularz RKZ - 5 - INFORMACJA o dzieciach uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna 
 
VIII. Dodatkowe informacje (stanowiska) dotyczące  funkcjonowania instytucji opieki znajdują się poniżej:
1.  Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w sprawie sposobu rozliczania dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (pobierz)
2.  Informacja dotycząca zawieszenia w ewidencji żłobków - COVID19 (pobierz)
3. Stanowisko MRiPS ws. wymagania przez instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 zaświadczeń lekarskich o brak przeciwwskazań do przyjęcia dziecka do instytucji opieki (pobierz)
4. Zasady dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz dofinansowania do  pobytu dziecka w instytucjach opieki (pobierz)
 
5. Konta organizacji na portalu PIU Emp@tia, zmiany we wnioskach oraz dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica (pobierz)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Dobroń
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-11 15:13:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-11 15:14:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-13 13:24:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »