ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyprawka szkolna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 jest udzielana uczniom:
 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz.1116).
Pomoc w formie dofinansowania zakupu:
 1. podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których 4 mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmuje uczniów uczęszczających do :
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy
2. materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obejmuje uczniów uczęszczających
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy
 
Kwoty dofinansowania na poszczególne stopnie niepełnosprawności klasują się od  225,00 zł do 445,00 zł.
Tryb ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa
w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Etapy udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników
- Dyrektorzy szkół przyjmują wnioski w terminie ustalonym w przez Burmistrza Nidzicy,
tj. do 6 września 2023 roku.
- Dyrektorzy szkół przekazują do Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w terminie do 12 września 2023 roku listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy z uwzględnieniem klasy, do której uczeń uczęszcza, rodzajem niepełnosprawności oraz wartością przyznanej pomocy wraz z dowodami zakupu podręczników.
- Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy przygotowuje listy wypłat.
- Wypłata dofinansowania nastąpi w kasie Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy lub na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.
Dyrektor szkoły zwraca koszty zakupu po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy
Dowody zakupu podręczników:
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców ucznia, prawnego opiekuna ucznia, rodziców zastępczych, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z póżn. zm.), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Ponadto w przypadku złożenia oświadczenia o zakupie materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych utrzymuje się konieczność zawarcia w oświadczeniu informacji  o rozliczeniu wydatków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
W przypadku zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszty zakupu są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu
Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności:
- imię i nazwisko ucznia;
- nazwę i adres siedziby szkoły;
- klasę , do której uczeń będzie uczęszczał;
- wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- kwotę zakupu;
- datę zakupu;
- czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.
Podmiot dokonujący zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których dokonano zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
 
Podstawa prawna:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1046) (przejdź)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Domurad
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Dobroń
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-11 14:31:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Wójcik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-11 14:33:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Wójcik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-25 09:00:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1671 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »